Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΕΣΒασ/πούλου Αικ.-Νομολογίες

“Νομο-λογίες”: Η χορήγηση προσωρινής σύνταξης

 Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011, θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων ασφάλισης να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης:
i) Εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης.
ii) Εντός (6) μηνών σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Η τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών για την έκδοση των οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων είναι υποχρεωτική για τον ασφαλιστικό φορέα μόνον στην περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης συνοδεύεται και από τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, δηλαδή εφόσον ο φάκελος της αιτήσεως συνταξιοδότησης είναι πλήρης και να συνοδεύεται από όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ειδικά για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων λόγω αναπηρίας, η προθεσμία που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο αρχίζει από την κοινοποίηση στον φορέα της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα όργανα του ασφαλιστικού φορέα αδυνατούν να τηρήσουν τις ανωτέρω αποκλειστικές προθεσμίες, ο ασφαλιστικός φορέας εκδίδει πράξη προσωρινής σύνταξης μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης και εβδομήντα πέντε (75) ημερών, σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση. Το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί τουλάχιστον με το 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις καταβληθείσες εισφορές. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσωρινή σύνταξη συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης. Ειδικά στην περίπτωση που ο απονέμων τη σύνταξη φορέας είναι το Δημόσιο, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 3 προθεσμίες ξεκινούν μετά την καταβολή των τρίμηνων αποδοχών.
Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης δεν εφαρμόζεται μεταξύ άλλων και όταν :

  • α. οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
  • β. οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • γ. ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης από τους γονείς του
  • δ. λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη
  • ε. δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης
  • στ. είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων
  • ζ. υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.

Αικατερίνη Α. Βασιλοπούλου (Δικηγόρος)

%d