Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αναβαθμίζεται η ιστοσελίδα το Δήμου Λαυρεωτικής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε : Α. Την έγκριση της από 31.03.2014 τεχνικής περιγραφής µε τίτλο: «αναβάθµιση δυναµικής ιστοσελίδας ∆ήµου Λαυρεωτικής», προϋπολογισµού δαπάνης 2.700,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 3.321,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανάπτυξης δυναµικής ιστοσελίδας του ∆ήµου Λαυρεωτικής, στην εταιρεία EUROFIGURE, Τσαρούχας Γεώργιος, υπηρεσίες διαδικτύου, µε έδρα στον Άγιο Κωνσταντίνο, µε ΑΦΜ 106978090, ∆.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.500,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά του.

Γ. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
∆. Η οριστική παραλαβή της εργασίας θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Το συνολικό τίµηµα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µετά την παραλαβή του συνολικού προϊόντος της εργασίας.
Ε. Το σχετικό χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου αναδόχου και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

%d