Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Lavriaki.gr
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΦοινικόδασος

Απόφαση για κοπή των προσβεβληµένων φοινικοειδών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
Α. Την έγκριση της από 04.04.2014 τεχνικής έκθεσης εργασιών µε τίτλο: «κοπή προσβεβληµένων φοινικοειδών», προϋπολογισµού δαπάνης 2.860,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 3.517,80 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω εργασίας στον κο Ιωάννη Λεων. Σταυγιανουδάκη, αυτοκινητιστή, µε έδρα Αγίας Παρασκευής 5, µε ΑΦΜ 034495123, ∆.Ο.Υ. Κορωπίου (Λαυρίου), στο ποσό των 2.695,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 3.314,85 ευρώ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά του.

Γ. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστηµα έντεκα (11) ηµερών από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης για την αποδοχή της προσφοράς του και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 35-7425.002 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 και υπόκειται σε κράτηση 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ε. Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Το σχετικό χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου αναδόχου και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ