Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΦοινικόδασος

Απόφαση ανάθεσης εργασίας για την αντιμετώπιση, θεραπεία & συντήρηση των φοινικοειδών από το RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:
Α. Την έγκριση της υπ’ 25/2014 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τίτλο: «αντιµετώπιση – θεραπεία & συντήρηση των φοινικοειδών από το RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS», προϋπολογισµού δαπάνης 5.100,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.273,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω εργασίας στην εταιρεία ECO PALM HELLAS, Γεώργιος Καραχάλιος, µε έδρα στο Μοσχάτο, Λάµπρου Κατσώνη 89, µε ΑΦΜ 115751121, ∆.Ο.Υ. Μοσχάτου, στο ποσό των 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 6.150,00 ευρώ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά της.

Γ. Οι εργασίες αναλυτικά αφορούν τις ακόλουθες εφαρµογές κατά περίπτωση:
– Κλάδεµα – δηµιουργία παραθύρου επιθεώρησης και περιµετρικό καθαρισµό κορµού, στο σύνολο των 5 φοινίκων για τη µηνιαία παρακολούθηση και την προετοιµασία για τη θερµική εφαρµογή.
– Θερµική θανάτωση ecoplam ring (µε χρήση µικροκυµάτων) σε συνδυασµό περισσότερων οικολογικών µεθόδων, σε πλήρη συµµόρφωση µε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Ενδοθεραπεία µε τη µέθοδο των εγχύσεων ARBO-PROFESSIONAL, εγκεκριµένο από την Ε.Ε. θεραπευτικό σύστηµα µε εγχύσεις για τη θεραπεία και θωράκιση από επανα-προσβολή (µε 2 εφαρµογές) άνοιξη και φθινόπωρο.
– Τοποθέτηση µόνιµης εγκατάστασης σωλήνωσης (σωλήνα+µπεκ+τερµατικά+ρουµπινέτο µε διακόπτη) για την περιοδική παροχή απωθητικών σκευασµάτων.
– Μόνιµη παρακολούθηση (monitor) µε στίγµα GPS σε κάθε φοίνικα χωριστά επί ένα (1) χρόνο.
– Χρήση γερανού 20µ. για την εφαρµογή του συστήµατος ecopalm ring.
– Χρήση καλαθοφόρου οχήµατος ύψους 20µ. µε ειδικευµένο προσωπικό για το κλάδεµα και την τοποθέτηση της σωληνώσεων.

∆. Η εκτέλεση των εργασιών θα αρχίσει αµέσως µετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η συντήρηση των πέντε (5) φοινίκων θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Ε. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 35-7425.005 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 και υπόκειται σε κράτηση 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στ. Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Το σχετικό χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου αναδόχου και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ


Αρέσει σε %d bloggers: