Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Λαυρεωτικής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  Α. Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Λαυρεωτικής και αναθέτουμε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως περιγράφονται:

1. Η δημοτική σύμβουλος κ. ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη ορίζεται
Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:
 Θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών-Μεταναστών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών).
Θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
Θέματα καταστημάτων, επιχειρήσεων, εμπορίου (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αδειών περιπτέρων, άδειες μουσικών οργάνων και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου πλην λαϊκών αγορών).
 Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Θέματα Λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια.

2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΣΥΡΊΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ ορίζεται
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:
 Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας του περιβάλλοντος.
 Εποπτεία θεμάτων καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής απορριμμάτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
 Διαχείριση καυσίμων-λιπαντικών.
 Παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.

3. O δημοτικός σύμβουλος κ. ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία ορίζεται
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:
 Εποπτεία θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με τα Ν.Π.Δ.Δ. “ΘΟΡΙΚΟΣ”, “ΚΕΦΑΛΟΣ” και τις σχολικές επιτροπές
Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης.
 Εποπτεία θεμάτων παιδικών χαρών και συναφών χώρων.
 Εποπτεία προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 Εποπτεία λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου.
 Εποπτεία θεμάτων προβολής και τουρισμού.
 Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς Λαυρεωτικής.

4. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΗΧΑΗΛ του Ιωάννη ορίζεται
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:
 Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας (Επίβλεψη και συντονισμός των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα).
 Μεριμνά σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους- Εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιόκτητες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
 Μεριμνά για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από το Δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραπάνω υπόχρεων, και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται.
 Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γαλάζια Σημαία).
 Ανάπτυξη- Οργάνωση εθελοντισμού.

5. O δημοτικός σύμβουλος κ. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου ορίζεται
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:
 Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Τ. Κ. Αγίου Κωνσταντίνου.
 Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Τ. Κ. Αγίου Κωνσταντίνου.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Τ. Κ. Αγίου Κωνσταντίνου.
 Συνεργασία με τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου για την επίλυση των προβλημάτων της Τοπικής Κοινότητας.
 Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Τ. Κ. Αγίου Κωνσταντίνου.
 Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή τη Δημόσιας Υγείας.
 Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Τ. Κ. Αγίου Κωνσταντίνου.
 Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Τ. Κ. Αγίου Κωνσταντίνου .
 Εποπτεία λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και εφαρμογή μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία τους.
 Εποπτεία λειτουργίας Ορυκτολογικού Μουσείου και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και ανάδειξη αυτών.
 Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου.

Β. Στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
εγγράφων σχετικών με του τομείς ευθύνης και εποπτείας τους καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: