Ανακοίνωση του Δήμου Λαυρεωτικής για τη τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Με την παρούσα θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο ∆ήµος Λαυρεωτικής στα πλαίσια της απόφασης 89/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 παρατείνεται η ρύθµιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 προς τους ∆ήµους εφαρµόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3801/09 διαγράφει πρόστιµα και προσαυξήσεις οφειλών από δηµοτικούς φόρους και τέλη, καθώς και τις προσαυξήσεις από πρόστιµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και οφειλές από οποιαδήποτε αιτία βεβαιωµένες έως 31/12/2009, µε εξαίρεση τα πρόστιµα
αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωµένες ή µη, µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 3801/09 (δηλ. 4-4-2009).

Μεταξύ άλλων ρυθµίζονται τα εξής:
– τέλος ύδρευσης – αποχέτευσης
– τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων,
– τέλος των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων
– τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
– πρόστιµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
– φορολογικές διαφορές
– πρόστιµα κλπ
– κάθε είδους τέλη ή φόροι και εισφορές

Επίσης σύµφωνα µε το Ν. 4257/2014 ρυθµίζονται οι ληξιπρόθεσµες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 30-10-2014 όπως επίσης µπορούν να ενταχθούν και οι οφειλές πριν την 01-01-2010 µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν.4257/2014, µε διακανονισµό δόσεων και απαλλαγή προσαυξήσεων κατά περίπτωση.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν µέχρι την 30/11/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τµήµα εσόδων του ∆ήµου (Υπεύθυνες Επικοινωνίας κ. Ντελή Αικατερίνη 22923-20146, κ. ∆ρογγίτη Μαρία 22923-20149 κ. Ράπτη Θεοδώρα 22993-20220).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών Καταστηµάτων Κερατέας και Λαυρίου, στο Κοινοτικό Κατάστηµα Αγ. Κωνσταντίνου καθώς και στα δηµοσιότερα σηµεία των πόλεων.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρέσει σε %d bloggers: