Ο κ. Σωφρόνης Γεώργιος νέος Αντιπροέδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στην Κερατέα σήμερα την 17η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής σε Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4 του Ν.3463/2006 στην έδρα του Συνδέσμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 753/13.10.2014 πρόσκληση του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) μέλη:

1. Ιατρού Σταύρος – Πρόεδρος Ε.Ε.
2. Σωφρόνης Γεώργιος – Τακτικό Μέλος Ε.Ε.
3. Λουκάς Δημήτριος – Τακτικό Μέλος Ε.Ε.

κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Εκλογής Αντιπροέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής έθεσε υπόψη τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 28/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής, εξελέγησαν δυο τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 09.10.2014 – 28.02.2017, ως ακολούθως:
Τακτικό Μέλος: Σωφρόνης Γεώργιος
Τακτικό Μέλος: Λουκάς Δημήτριος
Αναπληρωματικό Μέλος: Τσαλικίδης Εμμανουήλ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπου ορίζεται ότι «Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους να θέσουν υποψηφιότητα.
Μοναδική υποψηφιότητα έθεσε ο κος Σωφρόνης Γεώργιος.
Έπειτα από την διαδικασία της φανερής ψηφοφορίας εκλέγει ομόφωνα με ψήφους τρείς (3) ως αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 09.10.2014 – 28.02.2017, τον κ.κ. Σωφρόνη Γεώργιο.
Συνεπώς, Αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής για τη χρονική περίοδο 09.10.2014 – 28.02.2017 εκλέγεται ο Σωφρόνης Γεώργιος.Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας προκειμένου να αποφανθεί για την νομιμότητα της εκλογής.

Η παραπάνω απόφαση συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο πήρε αριθμό 24/2014, και υπογράφεται ως ακολούθως.
Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο κ. Ιατρού Σταύρο.
Σε πίστωση συντάσσεται το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος
Ιατρού Σταύρος

Τα Μέλη
Σωφρόνης Γεώργιος
Λουκάς Δημήτριος

Αρέσει σε %d bloggers: