Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σε δημοπρασία προς εκμίσθωση ακίνητο του Δήμου Λαυρεωτικής

Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και δηµόσια δηµοπρασία, η εκµίσθωσή ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 173 του
σχεδίου πόλεως της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου του ∆ήµου Λαυρεωτικής, στην πλατεία Ηρώου, (περικλείεται από τις οδούς Κ. Πλειώνη, Α. Αλεξάνδρου, Βασιλ. Γεωργίου Β’ & Φωκίωνος Νέγρη).

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 15 ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ.137/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής.

Η µίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 σε συνδυασµό µε εκείνες του Π.∆. 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στους όρους
διακήρυξης όπως συντάχθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 375/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Κατώτατο όριο µισθώµατος ορίζεται το ποσό των 2.000,00 ευρώ µηνιαίως. Η µίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών και αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της σχετικής σύµβασης
µεταξύ του ∆ηµάρχου Λαυρεωτικής και του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο είσπραξης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόµενου για τρία (3) έτη της µίσθωσης, ήτοι επτά χιλιάδες διακόσια (7.200,00) ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20147.

Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής
∆ηµήτρης Λουκάς