Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς στις 11 Φεβρουαρίου 2015, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του Δήμου Λαυρεωτικής στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors).
Με αυτό προσχώρησε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Ευρώπης που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και δεσμεύονται να το επιτύχουν μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημοτικά κτήρια και μέσω της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέγειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των τοπικών αναγκών του ΟΤΑ .

 Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με σκοπό να μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας (www.eumayors.eu). Σήμερα στο Συμβούλιο των Δημάρχων έχουν ενταχθεί 6.259 Δήμοι της Ευρώπης και 100 Δήμοι από την  Ελλάδα.

Μέσα από την εισδοχή του αυτή στο Σύμφωνο, ο Δήμος Λαυρεωτικής μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε:

 • Να προετοιμάσει τη «Βασική Απογραφή Εκπομπών CO2»,
 • Να υποβάλλει το δικό του Σχέδιο Δράσης για τη βιώσιμη Ενέργεια,
 • Να δημοσιοποιεί κάθε 2 χρόνια, εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που θα αναλάβει,
 • Να προωθήσει τη δραστηριότητα του και να εμπλέξει τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τους τοπικά δρώντες φορείς ή συλλόγους, μέσα από δράσεις,
 • Να διαδώσει το μήνυμα του Συμφώνου των Δημάρχων, που δεν είναι από άλλο από την πρόθεση και δέσμευση των τοπικών κοινωνιών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάγκη υιοθέτησης βιώσιμης ενεργειακής κουλτούρας στην κατανάλωση και χρήση των ΑΠΕ.

Η ενσωμάτωση των στόχων της τοπικής ενεργειακής στρατηγικής – μεταξύ των άλλων πολιτικών τοπικής ανάπτυξης που σχεδιάζει και ασκεί ο Δήμος Λαυρεωτικής – εκτός από επιλογή, είναι πλέον και υποχρέωση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται από την Στρατηγική 2020, η οποία αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου και θέτει σαφείς και ποσοτικοποιημένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα θέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις στην ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων και των δημοσίων χώρων, σχετικά με το περιβαλλοντικό/ ενεργειακών αποτύπωμα τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών προβλέπεται η συνεργασία των Δήμων με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Περιβαλλοντικούς Συλλόγους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εταιρείες παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ), Δημοτικές Επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση (π.χ.ΦΟΔΣΑ ) ιδιωτικές επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα, συγκοινωνίες και κυρίως και πάνω απ’ όλα πολίτες, γιατί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων είναι η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή συμπεριφορών και υιοθέτηση καλών πρακτικών στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ειδικότερα, ο Δήμος Λαυρεωτικής με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια επιδιώκει να:

 • Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2
 • Επιδείξει την προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των πόρων
 • Ενθαρρύνει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
 • Αποκομίσει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ
 • Αποκτήσει πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης
 • Βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του Δήμου
 • Προσαρμοστεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που δίνει αυξημένη βαρύτητα σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος
 • Αποκομίσει οφέλη από την συνεργασία με άλλους Δήμους που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων ή τους φορείς που το στηρίζουν

Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει ήδη  επιδείξει σημαντικές παρεμβάσεις και πολιτικές στον τομέα της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτει υψηλούς στόχους και εν γένει η Τοπική Ενεργειακή Πολιτική, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες των πράσινων πολιτικών που σχεδιάζει και εφαρμόζει. Η συμπερίληψη των Αρχών και Στόχων της τοπικής ενεργειακής στρατηγικής του Δήμου, θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο και τις υπηρεσίες του, να προσαρμοστούν σε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, δράσεων και ενεργειών όπου η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας θα αποτελεί  πραγματικό και επιτεύξιμο στόχο.

%d