Απόφαση Δ.Σ για προμήθεια και εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο ‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση της υπ. αριθ. 17/2015 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαυρεωτικής για το έργο «Προµήθεια και εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου – ∆ηµοτικού Σταδίου ‘Παναγιώτης Βογιατζής’ του ∆ήµου Λαυρεωτικής, προϋπολογισµού πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (533.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένων απρόβλεπτων και Φ.Π.Α. 23%.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Αλίκη Σπύρου, υπερψήφισε.
Αναθέτει τα περαιτέρω στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Λουκά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Αρέσει σε %d bloggers: