Σε Δημόσια δημοπρασία χώρος για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και τροχήλατης καντίνας, στην παραλία «ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ»

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και δημόσια δημοπρασία, για την ανάδειξη πλειοδότη εκμίσθωσης, χώρου αιγιαλού –παραλίας 483,05 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με απόσταση από το κύμα 5 μέτρα και δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 15 τ.μ. για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, στην παραλία «ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑ» του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η δημοπρασία θα είναι μία ενιαία. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.8/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

Η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 192 του Ν. 3463/06, του Π.Δ/τος 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 119/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 40.000,00 ευρώ.

Η εκμίσθωση θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/04/2016. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ισόποση με το ποσό της κατώτερης προσφοράς ήτοι 40.000,00 ευρώ, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη αξίας ίσης προς το 10% του επιτευχθησόμενου μισθώματος.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, τηλέφωνο: 2292320147. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρέσει σε %d bloggers: