Ακίνητο για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου Λαυρίου αναζητά ο Δήμος Λαυρεωτικής

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του εξαθέσιου Ειδικού Σχολείου Λαυρίου και του μονοθέσιου Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαυρίου.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. Να είναι ισόγειο ή και με όροφο συνολικού εμβαδού 250 έως 350 m2 (σε περίπτωση που έχει όροφο θα πρέπει να διαθέτει ανελκυστήρα).
Να έχει διαμορφωμένους χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου.
Να διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. Να έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.
Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (καλή προσβασιμότητα για το δυναμικό των σχολικών μονάδων, επαρκής φωτισμός, θέρμανση, όροι υγιεινής, πυρασφάλεια, ασφάλεια, αερισμός, κλιματισμός, πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, στατική επάρκεια, καταλληλότητα δομικών υλικών κ.λ.π.).
Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για στέγαση Σχολικών μονάδων όπως αυτά καθορίζονται στην με αριθμ. 37237/ΣΤ1/02.04.2007 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, στην έδρα του Δήμου (Κουντουριώτη 1, Λαύριο), έως τις 20 Αυγούστου 2015.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετής, αρχίζει από την παράδοση και παραλαβή που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 131/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20147.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς

Αρέσει σε %d bloggers: