Δήμος Λαυρεωτικής: Ενημέρωση για την τροποποίηση του Ν.4321/2015 για τις 100 δόσεις

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ανακοινώνει, όσοι δημότες έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 (100 δόσεις) πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία του δήμου να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα της ρύθμισής τους, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν.4337/2015 επέρχονται σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη χορήγηση από τους  ΟΤΑ ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει των διατάξεων του Ν. 4321/2015.

Ειδικότερα για βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

ββ. η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και

γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.»

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οφειλέτες με βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από το οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει δηλώσει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και το ύψος του εισοδήματος του και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
  2. ii. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης-πράξης προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως τις 30/11/2015  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση Κουντουριώτη 1 Λαύριο Τ.Κ. 19500 υπόψη κ. Ντελή Αικατερίνης αρμόδια υπάλληλος ταμειακής υπηρεσίας και κ. Δρογγίτη Μαρίας αρμόδια υπάλληλος γραφείου εσόδων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22923-20146, 22923-20149.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων  Λαυρίου και Κερατέας, στο Κοινοτικό Κατάστημα Αγ. Κωνσταντίνου και στα δημοσιότερα σημεία των πόλεων.

Δήμος Λαυρεωτικής

Από την Οικονομική Υπηρεσία

Αρέσει σε %d bloggers: