Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΝΠΔΔ ΘορικόςΠροσλήψειςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

6 προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Λαυρεωτικής

Για την πρόσληψη ωρομίσθιων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Α. «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 187200/13385/1259/891/07.06.2016 (ΦΕΚ 1774/17.06.2016 τεύχος Β’) Κοινή Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4151/2013, σύμφωνα με το οποίο «η πρόσληψη προσωπικού ΠΦΑ με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εξαιρείται των διαδικασιών της υπ.αρ. 33/2006 ΠΥΣ».
  3. Την υπ’ αριθμ. 20/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» για τον προγραμματισμό προσλήψεων Π.Φ.Α. για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017.
  4. Την υπ’ αριθμ. 214731/15478/1452/1036/30-06-2016 πιστοποίηση φορέων υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης και Εκδηλώσεων για Όλους 2016-2017.
  5. Την με αριθμ.337652/23247/2372/1640/13-10-2016 έγκριση των προγραμμάτων, τα οποία περιληπτικά έχουν ως εξής: ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: α)Παιδί και Αθλητισμός, β)Άθληση στην Προσχολική Ηλικία, γ) Άθληση και Γυναίκα και δ) Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία.
  6. Την υπ’ αριθ. 285872/20410/1959/1420/05-09-2016 Απόφαση Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Οικονομικών (φεκ 2863/Β΄/08-09-2016), για την «Έγκριση Πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) για τη περίοδο 2016-17», σύμφωνα με την οποία για το ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» εγκρίθηκαν έξι (6) θέσεις.
  7. Την υπ’ αριθ. 79/2016 Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» για την έγκριση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού Π.Ε. Καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017.
  8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη της μισθοδοσίας, που θα βαρύνει τον Κ.Α:15.6041.0001.

Ανακοινώνει

την πρόσληψη έξι (6) ατόμων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας, προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα στο Δήμο Λαυρεωτικής «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α. και του φορέα υλοποίησης Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής Ν. Αττικής, κατά την περίοδο 2016 – 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.ΦΑ)
ΘΕΣΗ Γενικά Προγράμματα Αριθμός Ατόμων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής «Άσκηση στην προσχολική ηλικία» 5
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής «Παιδί και αθλητισμός»
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής «Άθληση και Γυναίκα»
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής «Άσκηση στην τρίτη ηλικία»
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου» 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σύμφωνα με πρόγραμμα σπουδών ΤΕΦΑΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
«Άσκηση στην προσχολική ηλικία» Μουσικοκινητική Αγωγή
«Παιδί και αθλητισμός» Ρυθμική ή Ενόργανη Γυμναστική
Αθλητισμός & Γυναίκα Γενική Γυμναστική ή Αεροβική ή pilates
«Άσκηση στην τρίτη ηλικία» Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων
«Άσκηση ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου» Ειδική φυσική αγωγή
  1. Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία τουΝ.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δ. Λαυρεωτικής στη ακόλουθη διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 1, Τ.Κ 19500 (Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774).

Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Κριτήρια Επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

3. Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 μονάδες.

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες.

Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

4. Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους πενήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: αρ. μηνών (έως 20 μήνες) Χ 0,05 μονάδες.

Η βαθμολόγηση γίνεται αθροιστικά.

5. Λοιπά Βαθμολογούμενα Κριτήρια

Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010).

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με (0,3) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

– Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο κατάστημα του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ».

– Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

– H ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr)

Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΘΟΡΙΚΟΣ»
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρέσει σε %d bloggers: