Πρόσληψη ενός παιδιάτρου από το ΝΠΔΔ Κέφαλος του Δήμου Λαυρεωτικής

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ του Δήμου Λαυρεωτικής Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.Την υπ’ αριθμόν 10/2017 ορθή επανάληψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.

5.Την με αριθμ. πρωτ. 5420/22.02.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, σύμφωνα με το αρθρ. 30 του Ν. 4314/2014 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Ν.2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2016 καθώς πρόκειται για συμβάσεις, που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο για την κάλυψη των αναγκών του.

6.Την με αριθμ. πρωτ. 14106/5113/02.03.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

7. Tην με αριθμ. πρωτ. 86/02-02-2017 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ιατρού, ειδικότητας παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. για την υλοποίηση της πράξης στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Το έργο που θα εκτελεστεί θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των νηπίων των τριών παιδικών σταθμών του Δήμου μας και η παροχή υποδείξεων και συμβουλών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική τους υγεία. Επίσης η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο.

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι σε όλα τα τμήματα των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ

Η διάρκειά της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος (πλην του μηνός Αυγούστου που οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί).

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής

Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας παιδιάτρου

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

4.Φωτοτυπία τίτλου σπουδών με βαθμό (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται προσκομίζουν βεβαίωση)

5.Αδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

6.Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου

7.Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας παιδιάτρου

8.Αποδεικτικό εμπειρίας παιδιάτρου

9.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για απόδειξη πολυτεκνίας – ανήλικων τέκνων)

10.Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για απόδειξη χρόνου ανεργίας)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στην Διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 37 1ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 14.00

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03.03.2017 έως 09.03.2017

Η μοριοδότηση θα γίνει με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση προέδρου

ENTOΠIOTHTA

Για την επιλογή απασχόλησης προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΛΗ

Αρέσει σε %d bloggers: