Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαύριοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το κτήριο εστιατόριο στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» (ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ), η οποία εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη ΕΜΠ (Ζωγράφου Αττικής) τ.κ. 15780 (ΑΦΜ 094494449 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθηγητή ΕΜΠ κ. Δημήτριο Καλιαμπάκο, εφεξής «Εκμισθωτής», έχει την αποκλειστική διαχείριση του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου (ΕΤΠ) του ΕΜΠ με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ» (ΤΠΠΛ) στο Λαύριο Αττικής.

Ο Εκμισθωτής, εντός του ΤΠΠΛ, έχει στη διαχείρισή του μεταξύ άλλων και το κτήριο με την ονομασία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» (Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), όπως αυτό εμφαίνεται στο σχετικό  σχεδιάγραμμα.

Με την παρούσα η ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του άνω ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ με τους ακόλουθους όρους.

ΑΡΘΡΟ 1. Η ανάθεση από την ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ της λειτουργίας και εκμετάλλευσης ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ θα γίνει με κριτήριο την οικονομικά  συμφερότερη προσφορά. Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει δύο ανεξάρτητους φακέλλους: α) φάκελος με την αναλυτική παρουσίαση του υποψηφίου μισθωτή και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του και β)  φάκελος με την οικονομική προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ατομικοί επιχειρηματίες και νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3. Η σύμβαση, που θα υπογραφεί θα ισχύει για έξι (6) έτη από την υπογραφή της, με δικαίωμα της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ για τριετείς παρατάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4.  Ο φάκελος προσφοράς, του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό  θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) φάκελο με 1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία (έδρα, επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Νόμιμος εκπρόσωπος κλπ).  2. Το αναλυτικό προφίλ του ενδιαφερόμενου. 3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας. 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. 5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 6. Αποδεικτικό κατάθεσης 500 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ως εγγύηση.

β) σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο με έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Η εγγύηση επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ , ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά δύο (2) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την Δευτέρα 03/04/2017 έως την Τρίτη 18/04/2017, στο ΤΠΠΛ (Λεωφόρος Αθηνών – Λαυρίου), υπόψη “Επιτροπής Διαγωνισμού Εστιατορίου” ώρες 9.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ., εργάσιμες ημέρες και θα πρωτοκολλούνται. Η ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ δύναται κατά την κρίση της να τάσσει προς όλους τους ενδιαφερόμενους εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν επιπλέον στοιχείων. Ομοίως, η ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ μπορεί να καλεί υποψηφίους για την παροχή διευκρινίσεων, συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

ΑΡΘΡΟ 6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις ρυθμίσεις που διέπουν το ΤΠΠΛ.

ΑΡΘΡΟ 7. Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει την Τετάρτη 19/04/2017 και ώρα 12:00 μεσημβρινή οπότε και θα ανοιχθούν οι φάκελοι με την αναλυτική παρουσίαση των υποψηφίων μισθωτών και των δικαιολογητικών συμμετοχής των, από την “Επιτροπή Διαγωνισμού Εστιατορίου” και θα συνταχθεί πρωτόκολλο πληρότητας δικαιολογητικών και αξιολόγησης εμπειρίας υποψηφίων. Στη φάση αυτή κατά τη διάρκεια ανοίγματος των φακέλων δύνανται να παρίστανται οι  υποψήφιοι χωρίς άλλη προειδοποίηση. Στη συνέχεια θα γίνει άνοιγμα και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών δημόσια. Μη εμφάνιση υποψηφίου δεν αποτελεί λόγο αναβολής της αποσφράγισης. Το αποτέλεσμα στη συνέχεια εγκρίνεται από το ΔΣ και  αναρτάται στον ιστότοπο του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 8. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών εργασίμων ημερών από την κατά το άρθρο 7 ανάρτηση, ενώπιον του ΔΣ του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 9. Mετά την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού, ο επιλεγείς καλείται εγγράφως να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός πέντε εργασίμων ημερών. Εάν δεν προσέλθει ή προσέλθει χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία, κηρύσσεται έκπτωτος με κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 10. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπόχρεος και υπεύθυνος να εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες και να τηρεί τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις και εν γένει την νομοθεσία, που διέπει την άνω δραστηριότητα. Ο εκμισθωτής συνδράμει αυτόν, κατά τις αρμοδιότητες του.

ΑΡΘΡΟ 11. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του ΤΠΠΛ, του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και ιστοσελίδων της ευρύτερης περιοχής.

Λαύριο, 27/03/2017