Πίνακες αποτελεσμάτων για τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής

Αναρτήθηκαν την 28 Ιουνίου 2017,  οι πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2017, Κέντρα Κοινότητας του  Δήμου Λαυρεωτικής.

      Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

pdfΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΟΧ1_2017

pdfΑποτελέσματα ΚΩΔΙΚΟΣ 100 τελικό

pdfΑποτελέσματα ΣΟΧ1 ΚΩΔΙΚΟΣ 101 τελικό

pdfΩΦΖ1ΩΛ1-ΝΥΕ

Αρέσει σε %d bloggers: