Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΛαύριοΠροσλήψειςΤεχν/κό-Πολιτιστικό ΠάρκοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τ.Π.Π.Λαυρίου: Προκήρυξη για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου έργου

Η «’Εταιρεία Αξιοποίησεως και Διαχείρισεως της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»(ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ), Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. (ΑΦΜ 094494449 ΔΟY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου με την επωνυμία «Smart by Design and Intelligent by Architecture for turbine blade fan and structural components systems» με διακριτικό τίτλο «SMARTFAN» και Grant Agreement number: 760779, με Υπεύθυνο υλοποίησης του ΕΤΠ της ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ με την επωνυμία «Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» κ. Ασημάκη Χαδουμέλλη και σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση ορισμένου έργου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου SMARTFAN.
Τόπος εκτέλεσης: Λαύριο, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαύριο και όπου αλλού απαιτηθεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (συναντήσεις του έργου).

Απαιτούμενα προσόντα (max 100β):
 Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση Μηχανικός πενταετούς φοίτησης με γνώση των τεχνολογιών νανοτεχνολογία, σύνθετα υλικά, τρισδιάστατη εκτύπωση, παραγωγή πολυμερών (max 30 β)
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Οικονομικά, Διοίκηση ή Καινοτομία (max 20β)
 Προϋπηρεσία σε θέση αντίστοιχη με το αντικείμενο του έργου ή /και τη διαχείριση ερευνητικών έργων (max 20β)
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (max 10β)
 Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης ερευνητικού έργου (max 10β)

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός μηνός Αυγούστου 2018 στο κτήριο Διοίκησης του ΤΠΠΛ (Βίλα Σερπιέρι, ΤΠΠΛ, Λαύριο).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) είτε στο γραφείο της είτε ηλεκτρονικά στο e‐mail: info@ltp.ntua.gr, asschad@mail.ntua.gr,
υπόψη κ. Ασημάκη Χαδουμέλλη, μέχρι και στις 10/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των συμβάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Χαδουμέλλη Ασημάκη Διευθυντή ΤΠΠΛ, στο τηλ.
2292027581 ή στο 6944883336.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα διεξαχθεί συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης, στην οποία θα εξετασθούν οι δεξιότητες των υποψηφίων. [Βαθμολογία Συνέντευξης: max 30]

Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου.

Γραμματεία ΤΠΠΛ
Κτήριο Διοίκησης (Βίλα Σερπιέρι)
ΤΠΠΛ, ΤΘ 501
19500, ΛΑΥΡΙΟ