Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Προκήρυξη για πρόσληψη με σύμβαση έργου

Η «Εταιρεία Αξιοποίησεως και Διαχείρισεως της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ), Ειδικό ΝΠΙΔ (ΑΦΜ: 094494449, ΔΟY: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού έργου

με την επωνυμία «Additive Manufacturing of 3D Microfluidic MEMS for Lab-on-a-Chip applications» με διακριτικό τίτλο «M3DLoC» και Grant Agreement number: 760662, με υπεύθυνο υλοποίησης του, τον κ. Ασημάκη Χαδουμέλλη Διευθυντή του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου της ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ με την επωνυμία «Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» (ΤΠΠΛ) και σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Αντικείμενο έργου: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου M3DLoC
Τόπος εκτέλεσης: Λαύριο, στο ΤΠΠΛ και όπου αλλού απαιτηθεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (συναντήσεις του έργου).

Απαιτούμενα προσόντα (max 70 β):

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση Μηχανικός πενταετούς φοίτησης (max 20 β)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Οικονομικά, Διοίκηση ή Καινοτομία (max 20 β)
  • Προϋπηρεσία σε θέση αντίστοιχη με το αντικείμενο του έργου ή/και τη διαχείριση ερευνητικών έργων (max 15 β)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (max 10 β)
  • Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης ερευνητικού έργου (max 5 β)

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός Δεκεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) είτε στο γραφείο της Γραμματείας του ΤΠΠΛ, είτε ηλεκτρονικά στο e‐mail:
info@ltp.ntua.gr, asschad@mail.ntua.gr, υπόψη κ. Ασημάκη Χαδουμέλλη, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν με οποιοδήποτε μέσο μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ασημάκη Χαδουμέλλη, στο τηλ. 2292027581 ή στο 6944883336.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων δύναται να διεξαχθεί συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης, στην οποία θα εξετασθούν οι
δεξιότητες των υποψηφίων. [Βαθμολογία Συνέντευξης: max 30]

Το εργολαβικό αντάλλαγμα (αμοιβή) του προσώπου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογο των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί εντός 12 μηνών από την έναρξη εκτελέσεως του.
Η Εταιρεία διατηρεί υπέρ εαυτής το δικαίωμα παρατάσεως της διαρκείας της συμβάσεως έργου.

Γραμματεία ΤΠΠΛ
Κτήριο Διοίκησης (Βίλα Σερπιέρι)
ΤΠΠΛ, ΤΘ 501
19500, ΛΑΥΡΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: