ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Κερατέας: Ειδικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Ειδικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι:
 • η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη,
 • η βελτίωση των βασικών υποδομών των δήμων
 • η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων, της προσπελασιμότητας με υποδομές αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και προστασίας από φυσικές καταστροφές
 • η άρση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, στο πλαίσιο επίτευξης του κατωτέρω σκοπού.
 1. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς
 • ύδρευσης,
 • αποχέτευσης,
 • αντιπλημμυρικής προστασίας,
 • αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές,
 • αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),
 • αγροτικής οδοποιίας
 • ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.
 1. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του θα ανέλθει μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000,00) ευρώ.
 • Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης των δανείων γίνεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι

 • οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού,
 • οι Δημοτικές Επιχειρήσεις ‘Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • οι Σύνδεσμοι OTA.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι:

 • Η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης.
 • Η βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων.
 • Η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό.
 • Οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές.
 • Οι δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας.
 • Οι δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Αρέσει σε %d bloggers: