Δήμος Λαυρεωτικής: Ανακοίνωση για πρόσληψη συμβασιούχων

Πλήρωσης σαράντα οκτώ  (48) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος έτους 2019 που βρίσκονται στον Δήµο Λαυρεωτικής, στη Δηµοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής (θέση Διόνυσος).

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. β του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α’11.5.2015).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015) «Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου».
 6. Την αριθµ. αριθ. Δ11/οικ. 16878/678/18-04-2019 (ΦΕΚ 1339/τ.Β΄/18.04.2019) ΚΥΑ µε θέµα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων κρατικού προγράµµατος σε Δήµους».
 7. Την αριθ. 78/2019 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου Λαυρεωτικής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πλήρωση σαράντα οκτώ (48) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικούπαιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατοςµε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνουγια την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφεροµένης στο θέµα παιδικής εξοχής για τις εξής κατά αριθµό ατόµωνειδικότητεςµε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

 1. ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ Η ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 (ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Συντονιστής 1 Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής και σε

περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω

προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με

ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

01/08/2019 30/09/2019
Επιμελητές 3 Φοιτητές Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα απόφοιτοι Λυκείου. 01/08/2019 30/09/2019
Ομαδάρχες 15 Απόφοιτοι  Λυκείου, που θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης αποφοίτησης  Λυκείου. 01/08/2019 31/08/2019
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Β) Θεατρικών και  δραματικών Σχολών

Γ) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

Δ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

01/08/2019 31/08/2019
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Θεατρικών και  δραματικών Σχολών

Β) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

Γ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Δ) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι Βρεφονηπιοκομίας

01/08/2019 31/08/2019
Γυμναστές 3 Πτυχιούχοι Σχολής Τ.Ε.Ε.Φ.Α.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με αυτά τα προσόντα προσλαμβάνονται φοιτητές Τ.Ε.Ε.Φ.Α και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων και με τα αυτά προσόντα απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου που είναι αθλητές Αθλητικών Σωματείων

01/08/2019 31/08/2019

Β)    ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ Η
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Διαχειριστής 1 Πτυχιούχος Οικονοµικών Επιστηµών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως  υποψηφίων µε αυτά τα προσόντα, απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου. 01/08/2019 30/09/2019
Βοηθός διαχειριστή 1 Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου. 01/08/2019 30/09/2019
Αποθηκάριος 1 Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου . 01/08/2019 30/09/2019
Γιατρός 1 Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής 01/08/2019 31/08/2019
Νοσοκόμος 1 Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β) Πτυχιούχος ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος

Εν ελλείψει αυτών,

Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

01/08/2019 31/08/2019
Μάγειροι 1 Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται 01/08/2019 30/09/2019
Βοηθός μάγειρα 1 Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται 01/08/2019 30/09/2019
Εργάτες- Εργάτριες 10 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 01/08/2019 30/09/2019
Προσωπικό Καθαριότητας 1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 01/08/2019 30/09/2019
Φύλακας 1 Να έχει απολυτήριο Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι  το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 01/08/2019 30/09/2019
Ειδικός τεχνίτης 1 Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα τεχνίτη συντηρητή κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα απολυτήριο  Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 και 6μηνη εμπειρία. 01/08/2019 30/09/2019

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ,για τις θέσεις των στελεχών, µε τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε κατασκηνωτική εµπειρία η οποία πρέπει να αποδεικνύεται.

Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (όπου απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ η το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (µεταφρασµένοι).
 3. Επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθµός φορολογικού µητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. (Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται:

1) ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ,δηλαδή:

  Α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

  Β) ότι δεν είναι υπόδικοι και να µην έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.

  Γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.

2) να δηλώνεται αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης ( έναρξη και λήξη).

 1. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται « Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, µε την οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος.
 4. Ιατρική πιστοποίηση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή Κέντρο Υγείας ή ιατρείο του ΕΟΠΠΥότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα. Ειδικά το προσωπικό της κουζίνας θα πρέπει να προσκοµισθεί βιβλιάριο υγείας εγκεκριµένο από την Δ/νση Δηµόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας (πρώην Νοµαρχίας).

Σηµείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π. 50/2001 και Ν. 148/1914)

Γ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήµου Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1  – Λαύριο  Αττικής, αρµόδια κ.Ζαρίφη Ζωή(τηλ. επικοιν. 22923-20176) και ώρες 08:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ. εντός προθεσµίας 5 ηµερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής, ήτοι από 02.07.2019 έως 06.07.2019, στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Λαυρεωτικής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

   Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στην ιστοσελίδα   του Δήμου,   στην Διαύγεια, στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Λαυρεωτικής συντασσοµένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόµενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Αρέσει σε %d bloggers: