Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Λαυρεωτικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 775/2019 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Ζαγουρή του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Λαυρεωτικής με θητεία από 29.1.2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες ως εξής:

• Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Διαχείριση καυσίμων – λιπαντικών)
• Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
• Εποπτεία λειτουργίας παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
• Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γαλάζια Σημαία).
• Διαχείριση Κοιμητηρίων (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής.
• Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του κάθε μορφής τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.
• Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
• Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.
Β. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Πάλλη Δήμητρα.
Γ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα επιβλέπει, θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό σε συνεργασία με το Δήμαρχο, στα θέματα αρμοδιότητας του και θα μελετά και θα εισηγείται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
3 Εξουσιοδοτούμε τον ως άνω οριζόμενο Αντιδήμαρχο, όπως υπογράφει με εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που του ανατέθηκε καθώς και αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν στις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού. Επίσης, εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω να υπογράφει με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που
αφορούν το έργο εποπτείας που της ανατέθηκε, καθώς και την εκ περιτροπής τέλεση πολιτικών γάμων.
Δ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων του.
Ε. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μια σκέψη για το “Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Λαυρεωτικής

  • Προσεχε Χαρουληηηη!!! προσεχε!!!
    Αν θελει να σου δωσει το δαχτυλιδι για τις επομενες εκλογες ας το κανει αλλιως.
    Εισαι καλο παιδι!! μπαινεις σε πολυ βαθια νερα.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.