Πρόσληψη 15 (ΤΕ-∆Ε) καθηγητών μουσικής στον Δήμο Λαυρεωτικής

ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, thorikos

Ανακοινώνεται η πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων, ΤΕ-∆Ε Καθηγητών Μουσικής µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως και εννέα(9) µήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους.

Η κατάταξη στην ΤΕ-∆Ε εκπαιδευτική βαθµίδα θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ταχ.∆/νση : Αγ. Παρασκευής 1 Λαύριο -195 00

Τηλέφωνο : 22920-27774

Fax : 22920-25060

E-mail : thorikoslavreotikis@gmail.com

https://www.airetos.gr

Αρέσει σε %d bloggers: