Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΝΠΔΔ ΘορικόςΠροσλήψειςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ»: Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων, ΠΕ 10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση τμημάτων Αθλητισμού  του Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» (Γενικής Γυμναστικής Γυναικών  – Αεροβικής Γυμναστικής  – Πιλάτες- Ζούµπα, Γιόγκα), µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως και οκτώ (8) µήνες υπό µορφήαντιτίµου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μαζί µε το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατα φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής και τίτλου ειδικότητας της ηµεδαπής , ενώ σε περίπτωση της αλλοδαπής οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ ή άλλου αρµόδιουσυµβουλίουισοτιµιών της ηµεδαπής.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειµένου για υποψήφιο µε ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνο πολυτέκνου).
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αρθ. 22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.

γ) οι φορείς απασχόλησης του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιουτοµέα και η ακριβής χρονική διάρκεια απασχόλησης

  1. Βιογραφικό σηµείωµα
  2. Βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας

Ως διδακτική εµπειρία για τις θέσεις νοείται η απασχόληση  µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα σε καθήκοντα ή έργο συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωσης θέσης. α. Για τους µισθωτούς του ∆ηµοσίου τοµέα:

 Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆. ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµοσίου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

                  β. Για τους µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα:

Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήµων ή των τριµηνιαίων αποσπασµάτων ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης – 1 έτος = 300 ένσηµα).

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου.

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ µε πρόσφατη βεβαίωση, αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα

(παράλληλη απασχόληση)

7 . Βεβαίωση ανεργίαςαπό τον ΟΑΕ∆ .

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του υποψηφίου.

Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούµενων, δύναται να τους συνυποβάλλουν. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την  αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο ΤΚ 19500 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00.  Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος  του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία.

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι  σχετικές αιτήσεις. Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2020.

Δημήτριος Λουκάς                Ευαγγελία Βελετάκου

Δήμαρχος Λαυρεωτικής          Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»