Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023
Lavriaki.gr
Δήμος ΛαυρεωτικήςΠροσλήψειςΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Λαυρεωτικής: Πρόσληψη 17 ατόμων στην Πολιτική Προστασία για την αντιπυρική περίοδο

Δήμος Λαυρεωτικής: Πρόσληψη 17 ατόμων στην Πολιτική Προστασία για την αντιπυρική περίοδο

Έχοντας  υπόψη:

  1.  Tις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007)  όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου ΦΕΚ102/Α’/26.08.2015 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/18  επιτρέπεται   η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
  2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19 η οποία αντικατέστησε     την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και αναθέτει ρητά στην Οικονομική Επιτροπή  την αρμοδιότητα λήψης απόφασης για το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
  3. Την αριθμ. 126/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, η αιτιολόγηση αυτής, ο απαιτούμενος κλάδος και η ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια  σύμβασης τεσσάρων  (4) μηνών.

ΑΝ

Αρέσει σε %d bloggers: