Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
Lavriaki.gr
ΠροσλήψειςΣούνιοΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανοιχτή θέση εργασίας στο Σούνιο (προκήρυξη)

ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής, γνωστοποιεί την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουνορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Διαμόρφωση εισόδου – εξόδου στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου» του έργου «Sub.1.2.3. Διαμόρφωση Εισόδου – Εξόδου στον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικούταχυδρομείου στη διεύθυνση efaanatsounio@gmail.com, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψη κ. Σπυροπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563 ή 2103216700, εσωτ.159), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ (http://www.culture.gov.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 31.01.2024 έως 09.02.2024).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ…